SalonKwadrans.pl

W skrócie:

Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.
Mamy obowiązek do­star­czyć pro­dukt wolny od wad.
Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dokonania zapłaty przez Kupującego.

Konsument ma prawo od­stą­pić od umowy bez po­da­wa­nia przy­czyny w ter­mi­nie 14 dni od dnia ob­ję­cia w po­sia­da­nie ku­pio­nych rze­czy. Ponosi on bez­po­śred­nie koszty zwrotu. Pełna treść regulaminu znajduje się poniżej.

Regulamin sklepu in­ter­ne­to­wego Salon zegarmistrzowski „Kwadrans”

Sprzedaż detaliczną zegarków i biżuterii za po­śred­nic­twem witryny internetowej salonkwadrans.pl re­ali­zują Iwona i Janusz Kajda, pro­wa­dzący dzia­łal­ność go­spo­dar­czą pod firmą Salon zegarmistrzowski „Kwadrans” Iwona i Janusz Kajda s.c. z sie­dzibą w Nowym Targu (34-400), ul. Składowej 2a, wpi­sani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, po­słu­gu­jący się nu­me­rem NIP 735-255-34-57.

Kontakt ze sprze­dawcą moż­liwy jest pod ad­re­sem e-mail kontakt@salonkwadrans.pl.

§1: De­fi­ni­cje

Konsument – osoba fi­zyczna do­ko­nu­jąca za­ku­pów w Sklepie w za­kre­sie nie­zwią­za­nym bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią go­spo­dar­czą lub za­wo­dową.

Ku­pu­jący –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem salonkwadrans.pl.

Sprze­dawca – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: Iwona i Janusz Kajda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Salon zegarmistrzowski „Kwadrans” Iwona i Janusz Kajda s.c. z sie­dzibą w Nowym Targu (34-400), ul. Składowej 2a, NIP 735-255-34-57, wpi­sani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Re­gu­la­min – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu, stanowiący integralną część umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

§2: Po­sta­no­wie­nia wpro­wa­dza­jące

Za po­śred­nic­twem Sklepu, Sprzedawca pro­wa­dzi sprze­daż de­ta­liczną. Za po­śred­nic­twem Sklepu, Kupujący może do­ko­nać za­kupu pro­duk­tów uwi­docz­nio­nych na stro­nach Sklepu.

Regulamin jest in­te­gralną czę­ścią umowy sprze­daży za­wie­ra­nej mię­dzy Kupującym a Sprzedawcą.

Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i legalnie wprowadzone do obiegu.

Wszystkie ceny pro­duk­tów po­dane na stro­nach Sklepu są ce­nami brutto.

§3: Skła­da­nie za­mó­wie­nia

W celu zło­że­nia za­mó­wie­nia, Kupujący zo­bo­wią­zany jest pod­jąć na­stę­pu­jące kroki:

1) wy­brać pro­dukt lub pro­dukty bę­dące przed­mio­tem za­mó­wie­nia po­przez klik­nię­cie przy­ci­sku „Dodaj do ko­szyka”,

2) z wi­doku ko­szyka klik­nąć w przy­cisk „Przejdź do kasy”,

3) wypełnić formularz zamówienia: podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail Kupującego,

4) wybrać formę płatności za zamówienie,

5) zapoznać się z regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia – Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,

6) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.

Z chwilą dokonania zapłaty, między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.

§4: Formy do­stawy i płat­no­ści

Do­stawy pro­duk­tów ob­ję­tych za­mó­wie­niem odbywają się za po­śred­nic­twem:
1) firmy ku­rier­skiej InPost(kurier 14.50zł, kurier za pobraniem 20zł, paczkomat 10zł), orien­ta­cyjny czas do­stawy 24 go­dziny od chwili re­ali­za­cji za­mó­wie­nia.
2) firmy kurierskiej AmbroExpress(300zł) orien­ta­cyjny czas do­stawy 72 go­dziny od chwili re­ali­za­cji za­mó­wie­nia.

Koszt do­stawy po­nosi Kupujący, chyba że Sprzedawca od­mien­nie okre­śli w Sklepie.

Kupujący ma do wy­boru na­stę­pu­jące me­tody płat­no­ści za za­mó­wione pro­dukty:

1) płat­ność za po­śred­nic­twem ser­wisu Przelewy24,

2) płat­ność za po­śred­nic­twem ser­wisu PayNow,

3) płatność przy odbiorze,

4) prze­lew na ra­chu­nek ban­kowy Sprzedawcy.

§5: Re­ali­za­cja za­mó­wie­nia

Realizacja za­mó­wie­nia po­lega na jego przy­go­to­wa­niu do wy­syłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zre­ali­zo­wane z chwilą przy­go­to­wa­nia za­mó­wie­nia do wy­syłki.

Czas re­ali­za­cji za­mó­wie­nia wynosi do 7dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży.

Po zre­ali­zo­wa­niu za­mó­wie­nia Sprzedawca prze­śle na ad­res poczty elek­tro­nicz­nej Kupującego po­twier­dze­nie re­ali­za­cji za­mó­wie­nia i roz­pocz­nie wy­syłkę za­mó­wie­nia do Kupującego.

§6: Odstą­pie­nie od umowy

Konsument, który za­warł ze Sprzedawcą umowę na od­le­głość, ma prawo od­stą­pić od umowy bez po­da­wa­nia przy­czyny w ter­mi­nie 14 dni od dnia ob­ję­cia w po­sia­da­nie ku­pio­nych rze­czy.

Konsument po­nosi bez­po­śred­nie koszty zwrotu rze­czy.

Zwracany w powyższym trybie produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z dowodem zakupu.

Do przesyłki zwrotnej należy dodać oświadczenie o odstąpieniu od umowy, podać dane Konsumenta oraz nr konta na który zostaną zwrócone pieniądze. Pobierz wzór formularza zwrotu towaru.

W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Konsumentowi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej(w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Konsument zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu produktu przygotowanego według zindywidualizowanych potrzeb i zamówienia Klienta (np. produkt z opcją grawerowania).

§7: Od­po­wie­dzial­ność za wady

Sprzedawca ma obo­wią­zek do­star­czyć Kupującemu pro­dukt wolny od wad.

Sprzedawca jest od­po­wie­dzialny wzglę­dem Kupującego, je­żeli sprze­dany pro­dukt ma wadę fi­zyczną lub prawną (rę­koj­mia za wady).

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2) żądać usunięcia wady,

3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§8: Gwarancja

Produkty do­stępne w Sklepie mogą być ob­jęte gwa­ran­cją. Informacje o udzie­la­nej gwa­ran­cji znaj­dują się w opi­sie pro­duktu.

§9: Dane oso­bowe i pliki co­okies

Administratorem da­nych oso­bo­wych Kupującego jest Sprzedawca.

Sprzedawca prze­twa­rza dane oso­bowe Kupującego wy­łącz­nie w celu re­ali­za­cji za­mó­wie­nia.

Sprzedawca wy­ko­rzy­stuje pliki co­okies (cia­steczka), czyli nie­wiel­kie in­for­ma­cje tek­stowe, prze­cho­wy­wane na urzą­dze­niu koń­co­wym Kupującego (np. kom­pu­te­rze, ta­ble­cie, smart­fo­nie). Cookies mogą być od­czy­ty­wane przez sys­tem te­le­in­for­ma­tyczny Sprzedawcy.

Sprzedawca prze­cho­wuje pliki co­okies na urzą­dze­niu koń­co­wym Kupującego, a na­stęp­nie uzy­skuje do­stęp do in­for­ma­cji w nich za­war­tych w ce­lach sta­ty­stycz­nych oraz w celu za­pew­nie­nia pra­wi­dło­wego dzia­ła­nia Sklepu.

§10: Po­za­są­dowe spo­soby roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń

Konsument ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z po­za­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń. Między in­nymi, Konsument ma moż­li­wość:

1) zwró­ce­nia się do sta­łego po­lu­bow­nego sądu kon­su­menc­kiego z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie sporu wy­ni­kłego z za­war­tej Umowy Sprzedaży,

2) sko­rzy­sta­nia z po­mocy po­wia­to­wego (miej­skiego) rzecz­nika praw kon­su­menta lub or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wych za­dań na­leży ochrona kon­su­men­tów.

Bardziej szcze­gó­ło­wych in­for­ma­cji na te­mat po­za­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń, Konsument może szu­kać na stro­nie in­ter­ne­to­wej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może rów­nież sko­rzy­stać z plat­formy ODR, która do­stępna jest pod ad­re­sem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy roz­strzy­ga­niu spo­rów po­mię­dzy kon­su­men­tami i przed­się­bior­cami dą­żą­cymi do po­za­są­do­wego roz­strzy­gnię­cia sporu do­ty­czą­cego zo­bo­wią­zań umow­nych wy­ni­ka­ją­cych z in­ter­ne­to­wej umowy sprze­daży lub umowy o świad­cze­nie usług.

§11: Po­sta­no­wie­nia koń­cowe

Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującego umowy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów za­war­tych przed zmianą Regulaminu sto­suje się wer­sję Regulaminu obo­wią­zu­jącą w da­cie zło­że­nia za­mó­wie­nia przez Kupującego.